REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu EasyToys.pl x Girls Watch Porn

A. Definicje

 1. Konkurs – publiczne przyrzeczenie, w którym oznaczony został termin ubiegania się o nagrodę za najlepszą czynność lub najlepszy rezultat (dzieło), spełniające warunki określone w przyrzeczeniu nagrody w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 2. Organizator – Girls Watch Porn - EBNH Paulina Kołaczek, Wielkopolska 32/45, 70-450 Szczecin, tel.: 795262908, NIP 8522603782
 3. Marka – EasyToys.pl.
 4. Współorganizator – Marka GWP Brand udostępniający post konkursowy na swoim profilu Instagramowym. 
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem Serwisu oraz biorąca udział w Konkursie i spełniająca warunki podane w zasadach danego Konkursu.
 6. Zwycięzca – Uczestnik, który uzyskał prawo do otrzymania Nagrody w wyniku Konkursu.
 7. Nagroda – nagroda za zwycięstwo w Konkursie.

B. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu organizowanego na Instagramie na profilu Współorganizatora @easytoys_pl https://www.instagram.com/easytoys_pl/ 
  Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na udział na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Organizator oświadcza, że celem Konkursu jest promocja Marki lub podmiotów nawiązujących współpracę z Marką, wśród użytkowników serwisu Instagram. Konkurs nie ma charakteru gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.)
 4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagrody, na zasadach określonych w polityce prywatności Marki zamieszczonej pod adresem https://www.easytoys.pl/obsluga-klienta/polityka-prywatnosci.html 

C. Zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, spełniający warunki określone w sekcji A niniejszego Regulaminu, akceptujący niniejszy Regulamin i zasady Konkursu.
 2. Szczegółowe zasady Konkursu, w tym:
  a. Obserwowanie profilu Współorganizatora @gwpbrand i profilu Marki @easytoys_pl przez osobę komentującą.
  b. Udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe „Napisz niegrzeczny lis do Św.Mikołaja”
  c. Komisja konkursowa wybiera najlepszą odpowedź
  d. Do wygrania jest jeden Kalendarz Adwentowy EasyToys oraz jedne body LUNA GWP Brand - nagroda pierwszego stopnia. Oraz dwa zestawy Love Boxxx EasyToys oraz majtki DOLCE GWP Brand - nagrody drugiego stopnia
  e. Konkurs organizowany będzie w dniach od 29.11 - 05.12 włącznie na profilu @gwpbrand
  f. Profil(e) zwycięzcy(ów) zostaną opublikowane w ciągu 48h od daty zakończenia danego Konkursu na profilu @gwpbrand na Instagramie w formie Instastories (dostępne przez 24h).
 3. Uczestnik Konkursu może przesłać swoje zgłoszenie konkursowe wyłącznie jeden raz, chyba że szczegółowe zasady Konkursu stanowią inaczej.
 4. Za uczestnictwo w Konkursie uznaje się przesłanie odpowiedzi lub wykonanego zadania do Współorganizatora, według zasad określonych w zasadach szczegółowych Konkursu.
 5. Przesyłając zgłoszenie konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę na jego nieodpłatną publikację na profilach Marki w mediach społecznościowych oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na dalsze publikowanie zgłoszenia, bez prawa do wynagrodzenia z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora zgłoszenia.
 6. W trakcie trwania Konkursu, po każdym zakończonym etapie, Komisja Konkursowa dokona oceny kryteriów formalnych zgłoszeń konkursowych, wybierze najlepsze rozwiązania lub odpowiedzi i wyłoni Zwycięzców.
 7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą Influencer oraz Współorganizator @easytoys_pl
 8. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Współorganizatora o wygranej w terminie do 24h od ogłoszenia Konkursu wiadomością na Instagramie.
 9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi danych potrzebnych do odbioru nagrody np. imienia, nazwiska i danych adresowych.

D. Nagrody

1. Każdy Zwycięzca może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.
2. Nagrodą w niniejszym Konkursie jest Kalendarz Adwentowy EasyToys + body LUNA GWP Brand oraz 2 zestawy Love Boxxx EasyToys + majtki DOLCE GWP Brand

3. Wartość  nagrody rzeczowej  wynosi 2400 PLN brutto.
4. W Konkursie została przewidziana jest 1 nagroda pierwszego stopnia oraz 2 nagrody drugiego stopnia.
5. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na koszt Organizatora, w terminie 7 dni od przesłania przez Uczestnika wymaganych danych do wysyłki. Nagrody będą wysyłane na adres wskazany przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej na Instagramie @gwpbrand
7. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie wyraża zgody na przesłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną ani na nagrody innego typu.
9. Zwycięzca nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.
10. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody, Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody, które przechodzi na rzecz Organizatora.

 

E. Wyłączenia

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  a. pracownicy oraz zleceniobiorcy świadczący usługi na rzecz Organizatora
  b. pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi konkursów
  c. członkowie najbliższych rodzin w/w grup (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
 2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w danym Konkursie lub odmówić przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy: 

a. Uczestnik złamał postanowienia Regulaminu lub obowiązującego prawa
b. Nie spełnił warunków określonych w Regulaminie lub innych zasadach obowiązujących w danym Konkursie
c. Nie podał lub podał niekompletne dane wymagane do przekazania Nagrody.

F. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu powinny być składane przez Uczestników w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać:
  a. imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację
  b. jego adres korespondencyjny
  c. dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa ust. 1 powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2 powyżej.
 4. Prawidłowo przygotowane i złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 6. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagrody w danym konkursie.

G. Postanowienie końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.
 2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, natomiast warunki szczególne danego Konkursu plaż podane są w treści aplikacji lub są zawarte w logice aplikacji.
 3. Wszelkie informacje o Konkursach dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory związane z Konkursami lub wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www pod adresem:  www.girlswatchporn.pl/konkurs-easytoysxgwpbrand
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl